Besant Group of Institutions, Mangaluru

Administrative Staff

Arun Kumar C.G
Chandraprabha
Asha K.N.
Saritha S. Koppad
Vijayalaxmi S.
Namitha
Vasudha
Deepika J.S
Hemalatha
Pavithra
Anuradha K
Ravinder Murthy
Sheelashri
Rithesh Kumar
Thulasi. K
Nithyananda
Ramakrishna P.B
Binitha
Sundari
Megappa Lamani
Jaya M K
Bhaskara Poojary
Uday D S
Vasudha Pai
Saritha
Maya R.K
Sumana
Ashalatha
Savitha
Bharathi. K.
Sucharitha