ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು