ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

Contact Us

ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ
ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್
ಮಂಗಳೂರು 575003

Telephone: +91-824-2492206

Email: besant_college@rediffmail.com