ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿ

President

Shri Kudpi Jagadish Shenoy

Vice President

Shri Manel Annappa Nayak

Secretary

Shri K. Devanand Pai 

Treasurer

Shri. M.P Bhat

Correspondent

Shri K. Devananda Pai

Members

  • Shri Shyamsunder Kamath
  • Shri Nagar Narayan Shenoy
  • Shri Sathish Kumar Bhat
  • Dr. Manjula K. T.
  • Shri. Belthangady Krishna Ganesh Bhat
  • Dr. Arjun Shrinivas Nayak Manel

University Representative

Dr. P.S. Yedapadithaya

Principal

Dr. Sathish Kumar Shetty P

Governing Council 2019.jpg

Sitting (Left to Right): Shri. M.P Bhat(Treasurer), Shri K. Devanand Pai (Secretary), Shri Kudpi Jagadish Shenoy (President), Shri. Nagar Narayan Shenoy, Dr. Manjula K. T.

Standing (Left to Right): Shri. Belthangady Krishna Ganesh Bhat, Shri Sathish Kumar Bhat, Shri Manel Annappa Nayak (Vice President), Shri Shyamsunder Kamath, Dr. Arjun Shrinivas Nayak Manel.