ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ - ಅಹಾರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ& ಪಥ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

Divya D.
Indira Badya Udyavar